Konsultācijas

SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU grafiks
2023./2024. m.g.

Laiks Skolotājs Mācību priekšmets
PIRMDIENA
16.15-18.00 Arnis Avišāns Teorētiskie moduļi IP "Būvdarbi"
16.15-20.05 Raimonds Grudulis Praktiskās mācības IP "Būvdarbi"
16.15-17.25 Aigars Oļukalns  Augsnes īpašības un ielabošana, Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā, Augu mēslošana, Augu pavairošana
16.15-17.15

Anna Šperga

Matemātika
16.15-17.15
(mēneša otrā un ceturtā pirmdiena)
Raivita Sondore Iekštelpu dekoratīvā apdare
16.15-16.50 Skaidrīte Zepa Sociālās zinības un vēsture
16.15-17.30 Jānis Silavs Lopbarības ražošana, Lopkopības pamati
OTRDIENA
16.00-17.00 Maija Opincāne SvešvalodaI (B I)
15.50-16.30 Lilita Zukule Iniciatīva un uzņēmējdarbība,  Tūrisma pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana, Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
16.00-17.00 Līga Krūmiņa Svešvaloda I (B2), Izlīdzinošais kurss (angļu valodas stundas), Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (angļu valodas stundas), SPA salona administrēšana (angļu valodas stundas)
16.00-17.00
(mēneša pēdējā otrdiena)
Ināra Saleniece Tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbības pamatprincipi
16.00-17.00
(mēneša pēdējā otrdiena)
Normunds Dzelme Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde B1
15.45-16.45 Mairita Smeltere Latviešu valoda un Literatūra I, Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
15.50-17.10 Līga Zaļmeža Viesu apk.izmit.un apk.mītnēs, Liet.sar.nodr. un inf. aprite, Konf. un sem. apk., Starpk. pak., Galda klāš. pamati, Viesu apk.,bārā, Ekotūr. pak.
15.50-16.50 Aija Pumpure Augu aizsardzība
15.50-17.20 Everita Ģērmane Augsnes īpašības un ielabošana, Zālienu un zālāju kopšana u.c.
TREŠDIENA
15.50-17.35 Arnis Avišāns Teorētiskie moduļi IP "Būvdarbi"
15.50-16.50 Inga Dzelme Sports
15.50-16.50 Egita Kārkliņa Viesmīlības pamatpr.tūr. un viesm.uzņēm., Telpas un vides sagat. viesu uzņ., Lietišķās sarakstes nodroš., un inform.aprite, Komun. ar klientu
15.50-16.50 Aija Pumpure Augu aizsardzība
15.50-17.10 Vladimirs Kišņakovs Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana

16.00-17.00
(mēneša pēdējā otrdiena)

Aldis Bondars Darba vietas organizēšana, ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanā
16.00-16.40 Valdis Garančs Sabiedrības un cilvēka drošība
16.00-17.00 Andris Ģērmans Lauksaimniecības mehanizācija, darba rīku im mehānismu uzturēšana un apkopšana

16.00-17.00
(mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena)

Antonija Ikauniece Fizika
CETURTDIENA
15.50-16.50 Lilita Zukule Iniciatīva un uzņēmējdarbība; Tūrisma pakalpojumu un papildpak. pārdošana; Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
16.00-17.00 Līga Krūmiņa Svešvaloda I (B2), Izlīdzinošais kurss (angļu valodas stundas), Valodas, kultūras izpratne un izp. (angļu valodas stundas), SPA salona admin. (angļu valodas stundas)
15.45-16.45 Mairita Smeltere Latviešu valoda un Literatūra I, Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
15.45-17.55 Juris Dukaļskis Traktortehnikas vadīšana. Augkopības darbu organizēšana. Lauksaimn.pamatpr. Lopbarības sagatav.
15.50-17.10 Līga Zaļmeža Viesu apk.izmit.un apk.mītnēs, Liet.sar.nodr. un inf. aprite, Konf. un sem. apk., Starpk. pak., Galda klāš. pamati, Viesu apk.,bārā, Ekotūr. pak
15.50-19.00 Margarita Zepa Iniciatīva un uzņēmējdarbība; Ainavu veid. un koku kopš.pers.vad.; Lauks.raž.dokum.; Praktiskās mācības IP Skaistumkopšana
15.50-17.40 Anita Seile Dabaszinības, Anatomijas un fizioloģijas pamati, Zaļās prasmes.
15.50-16.50 Anna Šperga Matemātika
15.50-17.20 Dana Lūse Spa speciālista teorētiskie moduļi
16.00-17.00
(mēneša otrā un ceturtā ceturtdiena)
Silvija Smeltere Sabiedrības un cilvēka drošība