Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi
 • Iegūstamā kvalifikācija: Lietvedis
 • Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
 • Mācību ilgums: 1 gads
 • Ieguves forma: Klātiene

Izglītības procesa rezultātā sagatavot lietvedi, kurš spēs nodrošināt dokumentu apriti organizācijā, pielietojot dokumentu elektronisko pārvaldības sistēmu, strādāt ar lietu nomenklatūru, sagatavot, noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus, sagatavot dokumentu atvasinājumus, nodrošināt dokumentu arhivēšanu, pārzināt uzņēmuma struktūru.

 • Programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Lietvedis ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ne zemāku par „viduvēji - 5”, kārto  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu ne zemāku par „5 - viduvēji”, izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

 • Tālākās izglītības iespējas:
 1. izglītojamajiem, apgūstot papildu mācību kursus atbilstoši Administratīvo un sekretāra pakalpojumu sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
 2. turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
 3. pašizglītoties.
  • Mācību laikā apgūstamie moduļi
  • Mūžizglītības komptenču mācību kursi
   • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.un 2. Līmenis)
   • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.un 2.līmenis)
   • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.un.2.līmenis)
  • Profesionālo kompetenču mācību kursi
   • Organizācijas darbības pamatprocesi
   • Dokumentēšana
   • Biroja darba organizēšana (1.un 2.līmenis)
   • Dokumentu un informācijas aprite (1.un 2.līmenis)
   • Dokumentu un arhīva pārvaldība
   • Korporatīvā komunikācija
   • Personāla dokumentu izstrāde un aprite
   • Lietveža prakse
   • Inovatīvi tehnoloģiskie risinājumi
   • Grāmatvedības kārtošana
   • Personas datu aizsardzība
  • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!