Apzaļumošanas darbi

Programma: Apzaļumošanas darbi
Iegūstamā kvalifikācija: Ainavu būvtehniķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi
Prasības iepriekš iegūtajai izglītībai: pamatizglītība
Iegūstamais kvalifikācijas dokuments: diploms par profesionālo vidējo izglītību
Profesijas standarts: Ainavu būvtehniķis

Vairāk par programmu

 

 

 

 

Mācību laikā jāapgūst:

 •  Vispārizglītojošie mācību priekšmeti tiks apgūti mācību jomās:
  Valodu joma;
  Sociālā un pilsoniskā mācību joma;
  Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslas joma;
  Dabaszinātnes joma;
  Matemātikas joma;
  Tehnoloģiju joma;
  Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
 • Mūžizglītības kompetenču mācību moduļi:
  Sabiedrības un cilvēka drošība;
  Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2. līmenis);
  Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2. līmenis);
  Valodas, kultūras izpratne un izpausmes.
 • Profesionālo kompetenču mācību moduļi:
  Ģeodēzisko darbu izpilde
  Darba rīku un mehānismu uzturēšana un apkope ainavu un koku kopšanas darbos
  Augu iedalījuma, uzbūves un to dzīvības funkciju pamati
  Darba vietas organizēšana ainavu izbūves un uzturēšanas darbu nodrošināšanai
  Ainavu būvniecības priekšdarbu veikšana
  Augsnes īpašības un ielabošana
  Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā I
  Zālienu un zālāju izbūve
  Ceļu un laukumu būvdarbi

  Augu stādīšana
  Lakstaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā II
  Ūdens režīma regulēšana
  Kokaugu kopšana
  Ainavu elementu izbūvēšana
  Apstādījumu augu aizsargāšana
  Kokaugu pazīšana un pielietošana ainavu būvniecībā
  Ainavu uzturēšanas darbi
  Ainavu būvniecības un uzturēšanas darbu vadīšana un organizēšana
  Ainavu veidošanas, uzturēšanas un koku kopšanas personāla vadīšana
  Pakalpojumu sniegšana ainavu veidošanā, uzturēšanā un koku kopšanā
  Ainavu strādnieka prakse
  Vertikālo virsmu apzaļumošana
  Sporta laukumu zālienu ierīkošana un uzturēšana
  Augu pavairošana
  Intensīvo augļu dārzu ierīkošana un kopšana
  Būves informācijas modeļa izmantošana būvniecībā

Ainavu būvtehniķa prakse (uzņēmumā) - kvalifkācijas prakse.

 • Citi kursi:
  Valsts aizsardzības mācība   
  Specializētais kurss

*Mācību periodā  jānokārto  centralizētie eksāmeni  vispārizglītojošo mācību priekšmetu jomās un semestra eksāmeni profesionālajos kompetenču mācību moduļos, un mācības beidzot centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens.

Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas jaunietis var: iegūt padziļinātas zināšanas, prasmes ainavu apzaļumošanā. Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus. Ainavu būvtehniķis strādā uzņēmumos vai iestādēs, kas nodarbojas ar teritoriju labiekārtojuma un apstādījumu izbūves, uzturēšanas un remonta darbiem, vai kā pašnodarbinātā persona, vai individuālais komersants. Programmas absolventi ir profesionāļi, jo apgūtās prasmes un kompetences ļauj konkurēt vietējā vai globālajā darba tirgū un veiksmīgi strādāt nozarē.