Modulārā izglītības programma „Viesnīcu pakalpojumi”

Modulārā izglītības programma „Viesnīcu pakalpojumi”
 • Iegūstamā kvalifikācija: Viesmīlības pakalpojumu speciālists
 • Iepriekšējā izglītība: Pamatizglītība
 • Mācību ilgums: 4 gadi
 • Ieguves forma: Klātiene

Profesionālās izglītības programmas mērķis

Sekmēt izglītojamo spējas izprast tūrisma un viesmīlības nozares attīstību, identificēt tūrisma un viesmīlības uzņēmuma darba organizācijas pamatprincipus, raksturot dienestus un to darba procesus, darbinieku pienākumus un atbildību.

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Viesmīlības pakalpojumu speciālists ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību kursus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ne zemāku par „gandrīz viduvēji - 4”, vai „ieskaitīts”, kārto valsts noslēguma pārbaudījumus - trīs centralizētus vispārizglītojošo mācību priekšmetu eksāmenus un vienu eksāmenu pēc izglītojamā izvēles, nokārtojuši profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu ne zemāku par „5 - viduvēji”, izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

Apgūstamie moduļi:

 • Vispārizglītojošais saturs
  • Valodas un komunikatīvās zinības
   • Latviešu valoda
   • Pirmā svešvaloda
   • Otrā svešvaloda
  • Matemātika, dabas zinības un tehniskās zinības
   • Matemātika
   • Informātika ****
   • Ķīmija*****
   • Fizika
  • Sociālās zinības un kultūrizglītība
   • Literatūra
   • Latvijas un pasaules vēsture
   • Ekonomika
 • Profesionālais saturs
  • Mūžizglītības kompetenču mācību kursi
   • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.,2.līmenis)**
   • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līmenis)
   • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes  (1., 2.līmenis)***
   • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.līmenis)
   • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līmenis)
   • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
  • Profesionāla satura kompetenču mācību kursi
   • Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesi
   • Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
   • Prakse tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
   • Telpu un vides sagatavošana viesu uzņemšanai
   • Viesu apkalpošana izmitināšanas un apkalpošanas mītnēs
   • Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
   • Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas aprite
   • Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
   • Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
   • Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
   • Konferenču un semināru apkalpošana
   • Starpkultūru pakalpojumi
   • Telpu dizains un floristika
   • Aktivā tūrisma pakalpojumi
   • Viesu mērķu grupu apkalpošana
   • Viesmīlības pakalpojumu speciālista prakse
   • Sports
 • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!