Meklēt


Normatīvie akti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības Nolikums Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 2022./2023.m.g. Ciklogramma Kārtība, kādā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas Kārtība Izglītojamo drošības Noteikumi Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Nolikums Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2023./2024.mācību gadam Nolikums Mācību procesa organizācijas, norises un noslēguma kārtība Kārtība Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Kārtība Patstāvīgo darbu norises un v [...]