Bibliotēka

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks

P.  15:00 - 17:00
O. 15:00 - 17:00
T.  15:00 - 17:00
C. 15:00 - 17:00
P.  09:00 - 11:00
 

Skolas bibliotēkas darbības galvenais mērķis: visu skolas izglītojamo un tehnisko darbinieku bibliotekārā un informatīvā apkalpošana

Uzdevumi:

 1. Bibliogrāfisko un bibliotekāro pakalpojumu sniegšana.
 2. Skolas bibliotēkas lietotājiem nodrošināt brīvu, neierobežotu literatūras un nepieciešamās informācijas saņemšanu sniedzot visiem bezmaksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informatīvos pakalpojumus
 3. Attīstīt izglītojamo informācijas prasmes.
 4. Veicināt izglītojamo patstāvīgas mācīšanās iemaņu veidošanos.
 5. Veicināt izglītojamo prasmi kritiski izvērtēt no dažādiem avotiem iegūto informāciju.
 6. Atbalstīt un piedalīties izglītojošos un profesionālajos pasākumos un programmās, nepieciešamības gadījumā ierosināt šādu pasākumu organizēšanu.

Bibliotēka informācijas iestāde

 • Izglītojošā funkcija – uzlabotu un pilnveidotu zināšanas, prasmes un spējas gan pamata mācību un profesionālajos priekšmetos, gan fakultatīvajos pulciņos (diskusijas ar audzēkņiem, problēmu kopīga risināšana, drosme nezināt un kopīgi meklēt atbildes ).
 • Pedagoģiskā funkcija – nodrošināšana ar atbilstošu pedagoģisko un metodisko literatūru. Saikne ar mācību darbu, estētiskā audzināšana, lasītāja kā radošas personība veidošana un attīstīšana ( līdzdarboties bibliotēkas aktivitātēs).
 • Kultūras  funkcija – iemāca izzināt sevi, pasauli, lasīšanas kultūras veidošana(mīlestība pret grāmatu).
 • Popularizēšanas funkcija – sniedz informāciju audzēkņiem, skolotājiem, vecākiem (grāmatu izstādes, apskati, disputi, konkursi, interesantu klubu veidošana u,c.).
 • Sociālā funkcija – gūst sociālo pieredzi un attīsta prasmi dzīvot sabiedrībā, cienot sevi un citus, mācās sadarboties un strādāt komandā, vienoties saskaņot viedokļus, mācās pieņemt lēmumus.

Bibliotēkas kā izglītības, informācijas un kultūras centra loma arvien pieaug, jo mācību procesā uzsvērts tie audzēkņu patstāvīgais darbs. Darbs bibliotēkā tiek organizēts pēc mācību gada sākumā izstrādāta darba plāna. Galvenie veicamie uzdevumi šajā mācību gadā: bibliogrāfiskais darbs; darbs ar lasītājiem; metodiskais darbs; sadarbības iespējas

Mācību materiālu resursi internetā​ Citu izglītības iestāžu bibliotēkas​