ESF Lauksaimniecība

 • Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs
 • Iepriekšējā izglītība: 12 klases/ vidējā prof. izglītība
 • Mācību ilgums: 1,5 gadi
 • Ieguves forma: klātiene
 • Programma licencēta un akreditēta līdz 2017. gada 20. decembrim!

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr.7.2.1.JG2)

 • Darbība atbalstīta saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu!

Profesionālās izglītības projekta Jauniešu garantija programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

Pretendents:

 • Nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros;
 • Nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
 • Vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
 • Nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • Nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
 • Vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrāda oriģinālu);
 • Medicīnas izziņa (vedlapa 027/u);
 • 4 fotogrāfijas 3x4 cm;
 • Pases kopija;

Vairāk informācijas:

Absolventi iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību un var turpināt paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

 • Izglītojamie saņem ESF mērķstipendiju līdz 115 €