Norādījumi par mācību procesa īstenošanu attālināti laika posmā no 2020.gada 23.marta līdz 14.aprīlim

Izveidots: 26.Marts, 2020 Autors: Agris Ankravs ievietots: Notikumi, Jaunumi

Mācību darba plānojums

Stundu saraksts

Stundu saraksts pieejams gan Mykoob vidē, gan koledžas mājas lapā. Stundu sarakstā mācību process, cik vien tas iespējams, sakārtots blokstundās, nosakot vienā dienā katrai grupai ne vairāk kā 2-3 mācību priekšmetu/moduļu apguvi.

Nedēļas plānojums

 • AUDZĒKŅIEM

Visa informācija par mācību organizēšanu attālināti ir pieejama Mykoob vietnē.
Lai veiksmīgi noritētu attālinātais mācību process, audzēknis:

 1. var izveidot datorā savu mācību portfolio, grupējot pa mācību priekšmetiem/moduļiem, piemēru skatīt 1. attēlā;
 2. savā datorā izveidotajā mapē, lai nepārslogotu Mykoob, un nebūtu atkarīgs no interneta, lejupielādē pedagoga uzdotos darbus, uzdevuma noteikumus, mācību materiālus un pedagoga norādītās saites;
 3. katru dienu savu mācību darbu organizē pēc Mykoob pedagogu ievietotā nedēļas plānojuma:
  a. ievērojot pedagogu noteiktos darbu izpildes termiņus;
  b. neskaidrību gadījumā sazinoties ar pedagogu viņa noteiktajā konsultāciju laikā
 4. e-pastā pedagogam nosūtītos dokumentus nosauc, ievērojot noteiktu principu: UzvardsVards_kurss_macibu prieksmets_datums (piemēram, ZemitisJanis_1d_matematika_23_03), lai pedagogs varētu atpazīt tieši tavu nosūtīto darbu
 5. katru nedēļu pedagoga norādītajā vietnē iesūta noteiktos darba uzdevumus. Vērtējumi tiks atspoguļoti Mykoob, ieliekot atbilstošu vērtējumu. Ja darbs netiks iesūtīts, tad vērtējums būs “nv” un  ar audzēkni sazināsies audzinātājs vai administrācijas pārstāvis.

Ņemt vērā!
Audzēkņi patstāvīgi plāno savu ikdienas mācīšanos attālināti, ņemot vērā Mykoob pieejamo stundu sarakstu un pedagoga noteikto nodarbības organizēšanas formātu. Tiešsaistes nodarbību laikā, ja tādas tiek organizētas, audzēknis atrodas pie viedierīces un iesaistās mācību procesā.
Ja audzēknim nav iespēju piedalīties atbilstoši stundu sarakstam pedagoga organizētajā tiešsaistes nodarbībā, tad audzēknis par to rakstiski informē pedagogu un viņi vienojas par alternatīvu konkrētā mācību satura apguves formu.
Audzēkņi aicināti izmanto mācību dienu mērķtiecīgi un lietderīgi, kā arī izturēties atbildīgi pret savu un citu cilvēku veselību un drošību.

 • PEDAGOGIEM

Lai nodrošinātu attālinātu mācību procesu pedagogs:

 1. saplāno nedēļas mācību procesu (nedēļas plānojums), iekļaujot tajā: 
  a. nodarbību tematus ar norādi par plānoto nodarbību formu (piem., videolekcija/ vebinārs/ patstāvīgais darbs u.c.), pievienojot atbilstošajiem tematiem plānoto obligāto pārbaudes darbu formas (piem., tests, ieskaite, referāts u.c.);
  b. savu individuālo konsultāciju laiku (piem., otrdiena no plkst. 15:00 līdz 17:00).
  Līdz kārtējās nedēļas sākumam pedagogs Mykoob vidē pie plānotās pirmās nodarbības ievieto nedēļas plānojumu kā atsevišķu failu (MS Word).
 2. saplāno darba nedēļas uzdevumus samērīgā daudzumā un grūtības pakāpē, formulējot uzdevumus skaidri un nepārprotami. Ikkatram darba uzdevumam, kas tiek dots audzēkņiem un ko pedagogs būs noteicis kā iesniedzamu darbu, tiek pievienoti darba uzdevuma vērtēšanas kritēriji.
 3. Mykoob izliek ne biežāk kā  vienu vērtējumu (i/ni, ja netiek pildīts nv) uz 8-10 stundām;
  Piezīme: Pārējie nedēļā plānotie darba uzdevumi audzēkņiem tiek piedāvāti ar mērķi veicināt atgriezenisko saiti par mācību satura izpratni, atbalstīt audzēkņu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanu, veicināt individualizētu pieeju ar diferencētu/ dažādas grūtības pakāpju uzdevumu piedāvāšanu, izvērtējot audzēkņu individuālās spējas. Šo uzdevumu vērtēšanā izmantojams vērtējums i/ni vai aprakstošais vērtējums.
 4. kontroldarbu ar vērtējumu ballēs uzdod un novērtē  tikai tēmas noslēgumā;
  Piezīme: Ja audzēknis tēmas apguves uzdotos darbus ir regulāri pildījis, kontroldarba vērtējumu var paaugstināt par vienu balli, šos noteikumus norādot vērtēšanas kritērijos un brīdinot  audzēkņus jau  iepriekš.

Ņemt vērā!
Pedagogi aicināti stingri izvērtēt darba uzdevumu uzdošanas biežumu un  uzdevuma izpildei nepieciešamo laiku, nepārslogot audzēkņus ar darba uzdevumiem.. Attālinātās mācībās ir būtiski, ka tiek doti tādi darba uzdevumi, kas veicina audzēkņu patstāvīgās mācīšanās prasmju pilnveidi.

Individuālais darbs ar audzēkņiem

Audzēkņu individuālajām konsultācijām noteiktais laiks tiek fiksēts nedēļas plānā. Pedagogs savā norādītajā konsultāciju laikā ir pieejams komunikācijai izvēlētajā vidē elektroniski vai telefoniski. 
Audzēknim konsultācijas laikā ir iespēja uzdot pedagogam jautājumus par uzdevumu izpildi.
Audzēkņi aicināti respektēt pedagoga noteikto individuālo konsultāciju laiku.

Atgriezeniskā saite

Atbilstoši nedēļas plānojumam veiktos darbus audzēknis iesūta pedagoga noteiktajā laikā. Ja nedēļas plānotais darbs netiek iesūtīts norādītajā  laikā, pedagogs Mykoob veic ierakstu “nv”.

Mācību materiāli un tehnoloģiju rīki

Konkrētajam apgūstamajam mācību saturam nepieciešamo mācību materiālu veidošana vai izvēle no internetresursiem ir pedagoga profesionālā kompetence. 
Izmantošanai ieteicamās vietnes ir Mykoob; Office Microsoft 365; Uzdevumi.lv, Soma.lv. u.c.

Attālinātā mācību procesa pārraudzība

Ja audzēknis nedēļas laikā nav iesaistījies attālināti organizētajās mācībās, pedagogs par šo faktu informē audzinātāju un administrāciju, informāciju ievadot tabulā “ Sadarbība ar izglītojamo” (OneDrive/ PVIN_lietas_2019_2020_pedagogi).
Kursa audzinātāji vai administrācija par audzēkņa nepilnīgu attālinātu mācīšanos, sazinās ar audzēkni, vecākiem vai likumīgajiem pārstāvjiem, lai noskaidrotu iemeslus.

 • VECĀKIEM

Lūdzu, sekojiet, lai jūsu jaunietis atbildīgi piedalās attālināti organizētajā mācību procesā, ja nepieciešams un iespējams, palīdziet ar padomu. 
Ja jaunietis neveiks un neiesūtīs noteiktajā termiņā plānotos obligātos darbus, pedagogs Mykoob žurnālā veiks ierakstu “nv”, kas nozīmē neiegūtu vērtējumu.
Parūpējieties, lai jūsu jaunietis neapmeklē sabiedriskas vietas un netiekas ar citiem cilvēkiem.
Ārkārtas gadījumos (slimība, interneta, datora pieejamības problēmas) sazinieties ar kursa audzinātāju.