30/12/2019

Dzejas pikniks literatūrā

Izveidots: 30.Decembris, 2019 Autors: Agris Ankravs ievietots: Projekti

Kā sākas diena? Ierasti un klusi – skan klusa mūzika, un rīta kafija jau nedaudz atdzisusi.
Kā aizrit diena? Ierasti un klusi, skan dienas ziņas, nepaveikto darbu kaudze mazliet sarukusi.
Kā beidzas diena? Ierasti un klusi – Kāds vērtīgs miers šai ierastībā…
/ A. Skrjabe/

Ierastais miers šobrīd ir ienācis uz brīdi arī  JAK Barkavas struktūrvienības skolā, jo ir noslēdzies vēl viens eTwinning projekts, kurš saucās “Dzejas pikniks literatūrā”.  Šis projekts uzsāka darbību septembrī, Dzejas dienu laikā, nepārtraukti radošās aktivitātēs, dzejas krāsu gammās, noskaņās, interesantās mācību stundās gan mācību kabinetos, gan bibliotēkās, kultūras pasākumu apmeklējumos, kurā nemanot integrējās vienlaicīgi starppriekšmetu saikne (latviešu valoda un literatūra, informātika, mūzika, krāsu un stilu mācība, mediji), tas viss kopā veidoja saturiski jēgpilnu mācību procesu.

Projektā piedalījās 6 Latvijas skolas: Vangažu vidusskola (Inčukalna novads), Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība (Madonas novads), Majoru vidusskola (Jūrmala), Liepājas Raiņa 6. vidusskola, Berģu Mūzikas un Mākslas skola (Garkalnes novads), Jēkabpils Mākslas skola. Projekta mērķis bija iepazīt 21.gs. latviešu autoru dzeju, jaunrades procesa norisi, vērtības, rakstnieku personības, izmantojot dažādus digitālos rīkus darba procesā. Projekta uzdevums bija izvēlēties vienu 21.gs. dzejnieku, kas tuvs savā pilsētā, novadā vai valstī un kas nav iekļauts mācību grāmatā.

Mūsu skola izvēlējās mūziķi un dzejnieku GUNTARU RAČU, popularitāti guva jau 2017.gadā ar izdoto dzejoļu krājumu “365 dienas”1. & 2.daļu, kurā autors katrai dienai veltījis savu dzejoli. Nesen šim autoram tika izdots vēl viens dzejoļu krājums “Mīlestība ir”. Mēs izvēlējāmies viņu iepazīt  tuvāk kā personību, kā dzejnieku nacionālā eTwinning projekta laikā. No augusta līdz novembra mēnesim mums bija jāveic ļoti dažādi uzdevumi – jāiepazīstina projekta partneri ar savu skolu- vizītkartes veidošana, skolēnu ideju ģenerēšana, dzejas akrostihs, dzejas slams, dzejas e-pastkartes, e-afišu veidošana digitāli, jāanalizē izvēlētā dzejnieka dzejoļu krājumi, plakātu, kolāžu veidošana, PowerPoint prezentāciju veidošana, dzejas atspoguļojums piktogrammās, simbolos 21. gs. rakstībā, dažādi sadarbības uzdevumi,ko atsūtīs partnerskolas, radoša darba veikšana – radošie dzejas pulksteņi, tikšanās ar dzejnieku un dzejas pasākumu apmeklējumu, labās prakses piemēru pieredzes apmaiņa literatūras stundām un citas aktivitātes, kura rezultātā taps kopīgi veidota e-grāmata.

Projekta laikā no mūsu skolas darbojās aptuveni 30 skolēni no V1, V2, V3, A2 grupām un skolotāji: projekta dibinātāja un skolas bibliotekāre Maija OPINCĀNE, krāsu un stila mācības skolotāja Raivita SONDORE, informātikas skolotājs Agris ANKRAVS un latviešu valodas un literatūras skolotāja, projekta vadītāja Mairita SMELTERE.

Projekta laikā veicām visus uzdotos uzdevumus, kā arī apmeklējām Dzejas dienu pasākumus: viens no tiem bija 19.septembrī Stalīdzānos (Madonas novads), kurā bija tikšanās ar novadnieci un dzejnieci Dzidru BOGATIREVU- kurā dzirdējām pašas autores  atmiņas par dzīves gājumu un sacerētos dzejoļus, kopīgi vienojāmies skaistās rudenīgās dziesmās.

29.septembrī apmeklējām  Guntara RAČA dzejoļu krājuma “Mīlestība ir” prezentācijas vakaru SAIKAVĀ (Madonas novads), kurā dzirdējām paša autora sarakstītos dzejoļus, skaistas dziesmas ar viņa paša un draugu izpildījumā. Tas bija lielisks pasākums.

Projekta laikā ikviens varēja izbaudīt radošo dialogu ar dzeju, rakstnieka personību tikšanos klātienē, sacerēt savas dzejas vārsmas, paspilgtinot domas ar sajūtu gleznām, stila figūrām, izbaudot radošo darba procesu dabā ar piedzīvojumu dažādo eleganci dzejas pasaulē, izmantojot digitālos IKT rīkus darba vizualizēšanai, radīšanai, prezentēšanai. Darba procesā skolēni iepazina ne tikai literāro darbu saturisko būtību, bet arī tā mākslinieciskās formas savdabību, kā arī iepazina dzejas autoru emocionālos pārdzīvojumus, estētisko vērtību nozīmi, pievēršot uzmanību dažādiem mākslinieciskās jaunrades veidiem – literārajai, muzikālajai, lietišķās mākslas jaunradei.

ETwinning nav tikai platforma, bet kopiena uzņēmīgiem, radošiem un moderni domājošiem pedagogiem. Etwinning ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, daļa no Erasmus + , kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču  pieeju izglītībā, kā arī veicinot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas (IKT) jomā. Darbojoties eTwinning – tas ļauj apgūt jaunas mācību metodes un papildināt savu profesionālo pieredzi, parāda jaunas mācību metodes un veidus, kā mācību procesā jēgpilni izmanot IKT rīkus, praktiski strādāt ar projektu metodi ikdienas mācību procesā. Tas ir aizraujoši un profesionāli ikvienam, kurš ar to saskaras, tas pozitīvi uzlādē un dod vēl lielāku enerģiju, jo, tiekoties un kontaktējoties ar projekta partneriem, mēs iegūstam klāt jaunas idejas, notiek abpusēja sadarbība, pieredzes apmaiņa, kā arī pilnveidojas skolotāja profesionālā izaugsme.

Projektam noslēdzoties, esam guvuši daudz pozitīvu emociju, jaunus iespaidus, iepazīstot dzejnieku un dzejas piknika savdabības māksliniecisko radošuma pasauli, vēl vairāk citu interesantu metožu klāstu, kā arī pilnveidojām prasmes izmantot jaunus IKT rīkus mācību procesā. Tas bija ļoti interesanti un aizraujoši. Paldies visiem par sadarbību!

Secinām, ka, darbojoties eTwinning projektos, tas  šobrīd ir aktuāli, izglītojoši  un saturiski jēgpilni! Labie darbi arī atmaksājas – skola saņēmusi jau pirmo eTwinning kvalitātes sertifikātu, esam gandarīti par savu darbu!

EGRĀMATA

JAK Barkavas struktūrvienība
Latviešu valodas un literatūras skolotāja,
projekta vadītāja  Mairita SMELTERE