06/05/2020

Projekts Nr.4.2.1.2/19/I/002 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jēkabpils Agrobiznesa koledžas mācību-ražošanas korpusa ēkai Dzirnavu ielā 1, Barkavā”

Izveidots: 6.Maijs, 2020 Autors: Ilze Dubova

Projekta mērķis ir Jēkabpils Agrobiznesa koledžas (turpmāk - Koledža) mācību - ražošanas korpusa ēkas Dzirnavu ielā 1, Barkavā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam. 
Projekts tiek īstenots saskaņā ar Koledžas attīstības un investīciju stratēģiju 2016.-2020.gadam. 
Lai nodrošinātu 2016.gada 9.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.534 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” noteiktā specifiskā mērķa sasniegšanu, Koledža projekta ietvaros veic šādus būvdarbus: 
1.ēkas ārsienu siltināšana; 
2.ēkas cokola siltināšana;
3.jumta pārseguma siltināšana, nomainot esošo jumta pārsegumu un siltumizolāciju;
4.veco logu maiņa pret jauniem PVC logu blokiem, veicot logu ailu siltināšanu; 
5.veco ārdurvju un vārtu maiņa pret jauniem alumīnija durvju blokiem, veicot durvju ailu siltināšanu; 
6.rekuperācijas sistēmu uzstādīšana atsevišķās telpās; 
7.apkures sistēmas decentralizācija uzstādot biokurināmā apkures katlus; 
8.katlu telpas sienu mūrēšana un grīdas izveidošana; 
9.Siltumenerģijas ieguvumi, uzlabojot ēkas siltumizolāciju - Sienas virsmas remonts, plaisu hermetizēšana, paneļu savienojumu vietas ar ķieģeļu mūri aizpildīšana ar elastīgu mastiku. Tvaika izolējošo lentu pa logu perimetru uzstādīšana visiem fasādes logiem. Iekšējas tvaika izolācijas lentas uzstādīšana visiem fasādes logiem. Logu aiļu malas apdare no iekšpuses, aiļu malas gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, stūra profila montāža. Logu un durvju blīvējuma gumijas mainīšana. Logu un durvju furnitūras pieregulēšana.  

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 407 550,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 1 196 417,50 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 211 132,50. 

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās Koledžas mācību - ražošanas korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. 
Projekta īstenošana nodrošinās, ka tiks sasniegti šādi rezultāti:
1) siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas būs ne mazāks kā 30% gadā no ēkas energosertifikātā aprēķinātā siltumenerģijas patēriņa pirms projekta īstenošanas; 
2) siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas, pamatojoties uz ēkas energosertifikātā veiktajiem aprēķiniem un projekta tehniskajā dokumentācijā paredzētajiem būvdarbiem nepārsniegs 121,54 kWh/m2 gadā (ievērtējot energoefektivitātes rādītāja korekciju apkurei, ja ēkas vidējais telpu augstums ir lielāks par 3,5m); 
3) primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums - 1474,31 MWh/gadā;
4) aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums - 315,53 CO2 ekvivalenta tonnas gadā. 
5) Siltumenerģijas patēriņš apkurei un karstajam ūdenim pirms projekta realizācijas - 224,51 kWh/m2 un pēc projekta īstenošanas - 136,53 kWh/m2
6) Siltumenerģijas patēriņš apkurei pirms projekta realizācijas - 209,52 kWh/m2 un pēc projekta īstenošanas - 121,54 kWh/m2