Lauksaimniecība - 1.5 gadi

 • Iegūstamā kvalifikācija: Lauku īpašumu apsaimniekotājs
 • Iepriekšējā izglītība: 12 klases / vidējā profesionālā izglītība
 • Mācību ilgums: 1,5 gadi
 • Ieguves forma: Klātiene

Programma licencēta un akreditēta līdz 2024. gada 31. maijam!

Profesionālās izglītības programmas mērķis: izglītības procesa rezultātā, sagatavot 3.profesionālās kvalifikācijas līmeņa prasībām atbilstošu kvalificētu lauku īpašumu speciālistu, kurš strādā lauksaimniecības uzņēmumos un zemnieku saimniecībās (komercsabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona), kas nodarbojas ar augkopības, dārzkopības un lopkopības produkcijas ražošanu, ražas un produkcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju.

Pretendents:

 • Nav atbalsta saņēmējs Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotā pasākuma “Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai” ietvaros;
 • Nav nodarbināta persona, t.sk. skaitā pašnodarbināta persona;
 • Vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs;
 • Nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē;
 • Nav iegūta profesionālā kvalifikācija pēdējo 12 (divpadsmit) mēnešu laikā;
 • Vismaz 12 (divpadsmit) mēnešus pirms uzņemšanas nav saņēmis mērķstipendiju šī projekta ietvaros.

Nepieciešamie dokumenti:

 • Izglītību apliecinoša dokumenta kopija (uzrāda oriģinālu);
 • Medicīnas izziņa (vedlapa 027/u);
 • 4 fotogrāfijas 3x4 cm;
 • Pases kopija;

Vairāk informācijas:

Absolventi iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību un var turpināt paaugstināt savu kvalifikāciju attiecīgos kursos un semināros.

 • Izglītojamie saņem  s t i p e n d i j u līdz 150 €