Modulārā izglītības programma „Augkopības tehniķis”

Modulārā izglītības programma „Augkopības tehniķis”
 • Iegūstamā kvalifikācija: Augkopības tehniķis
 • Iepriekšējā izglītība: Vidējā izglītība
 • Mācību ilgums: 1,5 gadi
 • Ieguves forma: Klātiene

Profesionālās izglītības programmas mērķis: Izglītības procesā sagatavot augkopības tehniķi, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu dažādās lauksaimniecības sistēmās, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.

 • Programmas apguves kvalitātes novērtēšana.

Izglītojamie, kuri apguvuši modulārajā programmā profesionālās kvalifikācijas Augkopības tehniķis  ieguvei paredzētos A, B un C daļas mācību moduļus un ieguvuši nepieciešamo zināšanu, prasmju un kompetenču vērtējumu ne zemāku par „viduvēji - 5”, kārto  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūstot tajā vērtējumu ne zemāku par „5 - viduvēji”, izsniedz diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

 • Tālākās izglītības iespējas:
 1. izglītojamajiem, apgūstot papildu mācību kursus atbilstoši Augkopības sektora moduļu kartei, iespējams iegūt citu profesionālo kvalifikāciju vai papildu kompetences.
 2. turpināt izglītību augstākas pakāpes profesionālās izglītības programmās.
 3. pašizglītoties.
 • Mācību laikā apgūstamie moduļi
 • Mūžizglītības komptenču mācību kursi
  • Sabiedrības un cilvēka drošība (1.un 2.līm)
  • Val., kult. izpratne un izpausmes (1.un 2 .līm)
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes (1.līm.)
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes (2.līm.)
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līm)
 • Profesionālo kompetenču mācību kursi
  • Lauksaimniecības pamatprocesi
  • Augsnes īpašības un ielabošana
  • Lauks. ražošanas dokumentēšana**
  • Augu pavairojamais materiāls
  • Kultūraugu mēslošana
  • Augu aizsardzība
  • Augkopības mehanizācija
  • Ražas sagatavošana uzglabāšanai
  • Lopbarības ražošana
  • Traktortehnikas vad. sagatavošana*
  • Augkopja prakse
  • Lauksaimniecības darbu organizēšana
  • Augkopības procesu organizēšana
  • Precīzās tehnoloģijas lauksaimniecībā***
  • Augkopības tehniķa prakse
  • Lopkopības pamati
  • Dārzkopības pamati
  • Lopkopības darbu organizēšana
  • Bioloģiskā lauksaimniecība
 • Izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 €!!!