Normatīvie akti

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības

Nolikums
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  2022./2023.m.g. Ciklogramma
Kārtība, kādā Jēkabpils Agrobiznesa koledžā uzturas izglītojamo vecāki un citas nepiederošas personas Kārtība
Izglītojamo drošības Noteikumi
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem Nolikums
Izglītojamo uzņemšanas kārtība Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Profesionālās vidējās izglītības nodaļā Jēkabpilī un Barkavas struktūrvienībā 2023./2024.mācību gadam Nolikums
Mācību procesa organizācijas, norises un noslēguma kārtība Kārtība
Mācību sociālā tīkla Mykoob lietošanas kārtība Kārtība
Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība Kārtība
Patstāvīgo darbu norises un vērtēšanas kārtība Kārtība
Darba vidē balstītu mācību organizēšana un īstenošana Kārtība
Rakstu darbu noformēšanas kārtība Nolikums
Stipendiju piešķiršanas kārtība audzēkņiem Nolikums
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju organizēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 IZGLĪTOJAMĀ Iesniegums par klātienes konsultāciju apmeklēšanu
PVIN_17.02.2021. Nr.1.-9/6 Klātienes konsultāciju uzskaites veidlapa PEDAGOGAM 
Kārtība